22
lip
Zaproszenie do składania ofert na zakup wierzytelności PBO Anioła S.A z umowy o roboty budowlane.

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim  

 

zaprasza do składania ofert na nabycie:

 

wierzytelności wynikających z wykonanej umowy o roboty budowlane przysługujące upadłemu od Delta Invest
Sp. z o.o
z siedzibą w Falentach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021154, w łącznej wysokości 310 957,58 zł należności głównej, na co składa się:

a)       kwota 310 957,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty, tytułem kaucji gwarancyjnej,

 

        za cenę nie niższą niż  12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).

 

Dokonanie transakcji wymaga uzyskania przez syndyka zgody sędziego-komisarza postępowania upadłościowego.

 

Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę, należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań  lub złożyć
w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Kancelarii (z dopiskiem „oferta Delta Invest”) w terminie do dnia 09.08.2019 r. (decyduje data i godzina wpływu).

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:

  1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
  2. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów nabycia,
  3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny i znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.             

Kontakt

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140