23
lip
oferta syndyka - lokale użytkowe i grunt Trzcianka ( ogłoszenie III)

Syndyk Masy Upadłości Henryka Wielgosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „HENZAS” Henryk Wielgosz fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Trzciance sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokale użytkowe wraz z gruntem:

1. Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanej w wyodrębnionej KW. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 291,03 m2 wraz z udziałem w nieruchomości w części wspólnej w wysokości 1580/10000 części, usytuowany na I kondygnacji budynku,
2. Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanej w wyodrębnionej KW. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 246,86 m2 wraz z udziałem w nieruchomości w części wspólnej w wysokości 1340/10000 części, usytuowany w piwnicy budynku .
3. Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanej w wyodrębnionej KW. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 57 m2 wraz z udziałem w nieruchomości w części wspólnej w wysokości 312/10000 części, usytuowany w piwnicy budynku,
4. Prawo użytkowania wieczystego gruntu.
za łączną kwotę nie niższą niż 382 200,00 zł.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia oraz nieruchomości należy kierować na adres e-mail: kancelaria@awalkowiak.pl

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – Lokale Użytkowe, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie do 21.08.2020 r. godz. 16. ,w tym terminie należy wpłacić również wadium w wysokości 38 220 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) na rachunek nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI, w tytule wpisując WADIUM TRZCIANKA – lokale użytkowe, syg. akt XI GUp 223/17. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że: oferent posiada legalne środki na pokrycie ceny zakupu, zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zapoznał ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym , nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną, a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868