23
lip
oferta syndyka - nieruchomość o charakterze przemysłowym

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość o przeznaczeniu przemysłowym, na którą składa się:

a) prawo użytkowania wieczystego działek nr ewid. 3029 oraz 3030 o łącznej powierzchni gruntu 15.696 m2

b) prawo własności części składowych gruntu : budynek biuro-magazynowo-produkcyjny, budynek portierni, budynek głównej hali produkcyjnej, budynek stacji transformatorowej, budynek materiałów łatwopalnych, budynek kotłowni, budynek garażowo magazynowy, budynek suszarni, hangar stalowy, budynek szwalni, budynek rampy do cięcia pinki, budynek magazynu wyrobów gotowych, budynek magazynu pianki, hala maszyn

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia oraz nieruchomości należy kierować na adres e-mail: kancelaria@awalkowiak.pl.

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – UW działek nr 3029 i 3030, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie do 21.08.2020 r godz. 16, w kwocie nie niższej niż 1 175 265 zł

Do dnia 21.08.2020 r. należy wpłacić również wadium w wysokości 117 500 zł (sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI , w tytule wpisując WADIUM TRZCIANKA - UW działek nr 3029 i 3030, syg. akt XI GUp 223/17.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że: oferent posiada legalne środki na pokrycie ceny zakupu, zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną, a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolny.

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868