27
cze
Sprzedaż nieruchomości ul. Śląskiej Kostrzyn PBO Anioła

Syndyk masy upadłości PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej siedzibą w Kostrzynie sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kostrzynie, przy ul. Śląskiej 8-10, oznaczoną geodezyjnie jako działki 1278 i 1279 o powierzchni 0,1729 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: PO1F/00016536/5.

 

 

Dwa wjazdy na posesję. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich sieci uzbrojenia technicznego. Kształt działek jest regularny, teren płaski. Bezpośrednie otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w dalszej odległości zabudowania mieszkaniowe oraz usługowe. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, najmowanym przez przedszkole. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena minimalna wynosi 447.000 zł netto.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty zakupu. Oferta musi zawierać: proponowaną cenę, wyraźne określenie jakiej nieruchomości dotyczy oferta oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wadium w wysokości 10% proponowanej ceny netto powinno zostać wpłacone do dnia 17 lipca 2017 r.  na konto bankowe masy upadłości PBO Anioła S.A. w neoBank: 75 9068 1013 0000 0000 0158 6626, z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy masy upadłości.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie osobiście w kancelarii syndyka lub przesłać listownie na adres kancelarii: Syndyk masy upadłości PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, w terminie do dnia 18 lipca 2017 r. godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu)

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa w ogłoszeniu zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert. Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną, a wysokością wpłaconego wadium najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Zawarcie umowy nastąpi w terminie sześciu tygodni od daty wyboru oferty. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868