11
cze
sprzedaż nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym Trzcianka

Syndyk Masy Upadłości Henryka Wielgosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „HENZAS” Henryk Wielgosz fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą
w Trzciance, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. sygn. akt. XI GUp 223/17, sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość o przeznaczeniu przemysłowym, na którą składa się:

a)    prawo użytkowania wieczystego działek nr ewid. 3029 oraz 3030 o łącznej powierzchni gruntu 15 696 m2

b)    prawo własności części składowych gruntu :  budynek biuro-magazynowo-produkcyjny, budynek portierni, budynek głównej hali produkcyjnej, budynek stacji transformatorowej, budynek materiałów łatwopalnych, budynek kotłowni, budynek garażowo magazynowy, budynek suszarni, hangar stalowy, budynek szwalni, budynek rampy do cięcia pinki, budynek magazynu wyrobów gotowych, budynek magazynu pianki, hala maszyn

Przedmiotowa nieruchomość znajduje położona jest w Trzciance przy ul Sikorskiego, w odległości około 2 km w kierunku południowo-wschodnim od ścisłego centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa produkcyjno – magazynowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny leśne. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację pod względem  komunikacyjnym – ulica Skikorskiego stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 178, łączącej Trzciankę z drogą krajową nr 10. Ponadto w odległości ok. 900 m znajduje się dworzec lokalny PKP.

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – UW działek nr 3029 i 3030, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie od 11.06.2019 r. do 11.07.2019 r. godz 16, w kwocie nie niższej niż oszacowana, ustalona w operacie szacunkowym, tj. 1 274 000,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

Do dnia 11.07.2019 r. należy wpłacić również wadium w wysokości 10% sumy oszacowania tj.  127.400,00zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych) na rachunek nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI , w tytule wpisując WADIUM  TRZCIANKA - UW działek nr 3029 i 3030, syg. akt XI GUp 223/17. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek bankowy.

Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone
i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną,
a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868