15
pa
sprzedaż nieruchomości o charakterze użytkowym ( ogłoszenie II - 75%)

Syndyk Masy Upadłości Henryka Wielgosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „HENZAS” Henryk Wielgosz fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą
w Trzciance, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem
z dnia 24 kwietnia 2019 r. sygn. akt. XI GUp 223/17, sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty lokale użytkowe wraz z gruntem:

  1. Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanej w wyodrębnionej KW. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 291,03 m2 wraz z udziałem
    w nieruchomości w części wspólnej w wysokości 1580/10000 części, usytuowany na I kondygnacji budynku, składający się z pomieszczenia usługowo-sklepowego, oraz 6 pomieszczeń pomocniczych.
  2. Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanej w wyodrębnionej KW. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 246,86 m2 wraz z udziałem
    w nieruchomości w części wspólnej w wysokości 1340/10000  części, usytuowany w piwnicy budynku składający się z pomieszczenia usługowo-sklepowego, oraz 4 pomieszczeń pomocniczych.
  3. Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zapisanej w wyodrębnionej KW. Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 57 m2 wraz z udziałem
    w nieruchomości w części wspólnej w wysokości 32/10000  części, usytuowany w piwnicy budynku, składający się z kotłowni, magazynu oleju, korytarza, oraz 2 pomieszczeń technicznych.
  4. Prawo użytkowania wieczystego gruntu. Działki o nieregularnym kształcie porośnięte drzewami i krzewami ozdobnymi.

 

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – Lokale Użytkowe, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie od 15.10.2019 r. do 15.11.2019 r.  godz. 16, w kwocie nie niższej niż  75 % oszacowania, ustalonej w operacie szacunkowym, tj.  357 150,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).Do dnia 15.11.2019 r. należy wpłacić również wadium w wysokości 35 715,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych) na rachunek nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI, w tytule wpisując WADIUM  TRZCIANKA – lokale użytkowe, syg. akt XI GUp 223/17. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek bankowy.

Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną,
a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży
w całości lub w części bez podawania przyczyny.

 

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868