15
pa
sprzedaż nieruchomości o charakterze przemysłowym ( ogłoszenie II - 75%)

Syndyk Masy Upadłości Henryka Wielgosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „HENZAS” Henryk Wielgosz fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą
w Trzciance, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. , sygn. akt XI GUp 223/17 sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość o przeznaczeniu przemysłowym, na którą składa się:

a)     prawo użytkowania wieczystego działek nr ewid. 3029 oraz 3030 o łącznej powierzchni gruntu 15,696 m2

b)    prawo własności części składowych gruntu : budynek biurowo-magazynowo-produkcyjny, budynek portierni, budynek głównej hali produkcyjnej, budynek stacji transformatorowej, budynek materiałów łatwopalnych, budynek kotłowni, budynek garażowo-magazynowy, budynek suszarni, hangar stalowy, budynek szwalni,budynek rampy do cięcia pianki, hala maszyn

 Przedmiotowa nieruchomość znajduje położona jest w Trzciance przy ul Sikorskiego, w odległości około 2 km w kierunku południowo-wschodnim od ścisłego centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa produkcyjno – magazynowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny leśne. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację pod względem  komunikacyjnym – ulica Sikorskiego stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 178, łączącej Trzciankę z drogą krajową nr 10. Ponadto w odległości ok. 900 m znajduje się dworzec lokalny PKP.

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – przemysłowa, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie od 15.10.2019 r. do 15.11.2019 r. godz 16, w kwocie nie niższej niż 75 % oszacowania, ustalonej w operacie szacunkowym, tj.  955 500,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

Do dnia 15.11.2019 r. należy wpłacić również wadium w wysokości 95 550,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI , w tytule wpisując WADIUM  TRZCIANKA - przemysłowa, syg. akt XI GUp 223/17. Za datę wniesienia wadium uważa się  datę wpływu  środków na rachunek bankowy.

Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone
i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną,
a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868