11
cze
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Trzcianka

 

Syndyk Masy Upadłości Henryka Wielgosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „HENZAS” Henryk Wielgosz fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą
w Trzciance, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem
z dnia 24 kwietnia 2019 r. sygn. akt. XI GUp 223/17, sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności nieruchomości mieszkalnej wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej, położonej w miejscowości Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianeckim, woj. Wielkopolskie.

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku  mieszkalno-usługowym
w południowej części Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 67. Przedmiotowy lokal  znajduje się na III piętrze części mieszkalnej budynku. Układ  funkcjonalny lokalu obejmuje 3 pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 64,42 m2. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Syndyk Artur Walkowiak, ul Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań, z dopiskiem OFERTA ZAKUPU- TRZCIANKA – LOKAL MIESZKALNY 23, syg. akt XI GUp 223/17, w terminie od 11.06.2019 r. do 11.07.2019 r. godz 16, w kwocie nie niższej niż oszacowana, ustalona w operacie szacunkowym, tj. 117.400,00 zł (sto siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Do dnia 11.07.2019 r. należy wpłacić również wadium w wysokości 10% sumy oszacowania tj.  11.740,00 zł. ( jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści 00/100) na rachunek
nr: 48 1020 4027 0000 1102 1434 3877 PKO BANK POLSKI w tytule wpisując WADIUM  TRZCIANKA - LOKAL MIESZKALNY 23, syg. akt XI GUp 223/17. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na rachunek bankowy.

Oferta, oprócz proponowanej ceny i potwierdzenia wpłacenia wadium, musi zawierać oświadczenie oferenta, że poniesie wszelkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości oraz oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z jej stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przez syndyka. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.

Syndyk dokona wyboru oferty terminie 7 dniu od daty zakończenia składania ofert. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną,
a wysokością wpłaconego wadium przed ustaloną datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny.

 

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.     

        

 

Kontakt

 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140