17
mar
Reguły wydawania akcji PBO Anioła

 

REGUŁY WYDAWANIA AKCJI SPÓŁKI PBO ANIOŁA S.A.
W UPADŁOŚCI LIKWIADACYJNEJ

 

Syndyk masy upadłości PBO Anioła Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 1 grudnia 2008 roku pod numerem KRS 0000316682 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przedstawia reguły wydawania dokumentów akcji akcjonariuszom Spółki w związku ze zniesieniem ich dematerializacji.

Akcje wydawane są w oparciu o reguły podane poniżej. „Reguły wydawania akcji spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej” dostępne są stronie www.walkowiak.poznan.pl oraz stronie internetowej Spółki www.pboaniola.pl.

 1. Dokument Akcji bądź Zbiory Odcinek Akcji zostanie wydany akcjonariuszowi po doręczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku Syndykowi masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz po spełnieniu wszystkich niżej opisanych reguł.
  • Akcjonariusze, których prawo do akcji wynika z udziałów zgromadzonych w dniu 3 marca 2016 r. na rachunkach uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (na rachunkach maklerskich), wypełniają Wniosek nr 1, stanowiący załącznik do niniejszych reguł.
  • Akcjonariusze, których prawo do akcji wynika z innych danych, niż przekazywane przez uczestników Krajowego Depozytu na podstawie art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej, wypełniają Wniosek nr 2, stanowiący załącznik do niniejszych reguł oraz załączają odpowiednie dokumenty potwierdzające to prawo.
 1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Artur Walkowiak - syndyk masy upadłości
PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Kasprzaka 13/2, 60- 236 Poznań
wraz z dopiskiem: AKCJONARIUSZE.

 1. Ponadto Syndyk informuje, że dokumenty Akcji bądź Zbiorowe Odcinki Akcji będą wydawane dopiero po zweryfikowaniu treści żądania z danymi z listy akcjonariuszy, które spółka otrzymała od uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (domów maklerskich, w których akcjonariusze posiadają swoje rachunki).
 1. Wydawanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji odbywać się będzie
  w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia Wniosku o wydanie dokumentu Akcji,
  w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500, po uprzednim ustaleniu z Kancelarią. Po wyrażeniu zgody na przesłanie drogą korespondencyjną  Akcji bądź Odcinka Zbiorowego Akcji zostaną one wysłane na wskazany we wniosku adres. Wszelkie zapytania związane z procesem wydawania akcji należy kierować pod adres: kancelaria@walkowiak.poznan.pl.
 2. Wydanie dokumentu Akcji bądź Odcinka Zbiorowego Akcji następuje po okazaniu przez uprawnionego akcjonariusza:
  • dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),
  • w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – po okazaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentacji akcjonariusza.
 1.  Wydanie dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji pełnomocnikowi następuje po złożeniu w Kancelarii oryginału bądź poświadczonego pełnomocnictwa oraz po okazaniu:
  • dowodu tożsamości,
  • odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
 1. Wydawanie Akcji zostanie zakończone z dniem 31 lipca 2016 r., a niewydane do tego dnia akcjonariuszom Akcje spółki zostaną zdeponowane w spółce. Akcjonariusz może podjąć zdeponowane Akcje w każdym czasie pod warunkiem dopełnienia procedury związanej z ich wydaniem opisanej w niniejszych regułach.
 2. Nadto syndyk informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, akcjonariusz spółki będącej w upadłości likwidacyjnej nie jest wierzycielem spółki z tytułu posiadanych w niej akcji. W takich przypadkach nie ma możliwości wypłaty jakichkolwiek kwot akcjonariuszom spółki niebędącymi jednocześnie jej wierzycielami z innych tytułów. Jednak w przypadku, gdy po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostanie w spółce majątek, ulega on podziałowi między akcjonariuszy zgodnie z art. 474 § 2 i § 3 ksh. Zgodnie z tymi przepisami majątek pozostały po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Do pobrania:

Wniosek 1

Wniosek 2

 

 

 

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868