11
cze
Sytuacja prawna poręczyciela zobowiązania objętego planem spłaty ustalonym w postępowaniu upadłościowym dłużnika głównego będącego osobą fizyczną

Poręczenie w prawie cywilnym konstytuuje zobowiązanie poręczyciela względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania tego nie wykonał. Oznacza to, że odpowiedzialność poręczyciela ma charakter akcesoryjny i jest zależna od istnienia ważnego zobowiązania dłużnika głównego. Natomiast umorzenie długu powoduje wygaśnięcie zobowiązania, a co za tym idzie także poręczenia. Przy czym, bez znaczenia jest czy wierzyciel został zaspokojony czy nie, ani w jakim stopniu.

Jednakże na gruncie prawa upadłościowego sytuacja prawna poręczyciela zobowiązania objętego planem spłaty ustalonym w postępowaniu upadłościowym dłużnika głównego będącego osobą fizyczną została uregulowana zgoła odmiennie. Mianowicie, zgodnie z art. 49115 ust. 5  ustawy prawo upadłościowe, ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego. Wynika z tego, że wierzytelność objęta postanowieniem o ustaleniu spłaty wierzycieli nie ulega zmianie ani co do wysokości, a ani co do terminu i sposobu zapłaty w stosunku do poręczyciela. Zatem poręczyciel długu upadłego odpowiada przed wierzycielem zgodnie z jego pierwotną treścią, co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady akcesoryjności instytucji poręczenia. Powyższe upoważnia wierzyciela do dochodzenia roszczenia od poręczyciela upadłego zgodnie z pierwotną treścią zobowiązania, pomimo wydania wobec dłużnika głównego postanowienia o ustaleniu planu spłaty i umorzeniu zobowiązań w postępowaniu upadłościowym.

Natomiast w przypadku dokonania zapłaty poręczonego długu w okresie trwania planu spłaty dłużnika głównego, poręczyciel może wstąpić w miejsce zaspokojonego wierzyciela, jednak jedynie w zakresie ustalonym w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty.  

 

 

Autor: radca prawny Dominika Drozdowska

 

 

Podstawa prawna:

art.  876 – 887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02)

art. 49115 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j. z dnia 2017.12.15)

art.  518  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02)

 

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868