30
mar
DŁUŻSZY TERMIN DO SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH CIT

Ministerstwo Finansów z związku z pandemią koronawirusa wydało rozporządzenie zmieniające terminy do złożenia deklaracji podatkowych CIT-8 oraz terminy wpłat podatku należnego. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw w dniu 27 marca 2020r. pod pozycją 542 i weszło w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

I.          Na mocy rozporządzenia przedłużeniu do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych uległ termin do:

-    złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., -wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pk1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.3)).

 

Regulacja powyższa dotyczy głównie przedsiębiorców.

 

II.         Natomiast do dnia 31 lipca 2020 r. przedłużono ww. terminy dla podatników spełniających co najmniej jeden z następujących kryteriów:

1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon- tariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przy- chodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 

Rozwiązanie to dotyczy organizacji pozarządowych, które zajmują się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

 

III.        W rozporządzeniu brak jest regulacji dotyczących pozostałych obowiązków sprawozdawczych.

           

            Projekt ustawy zawierającej rządowe rozwiązania w związku z „Tarczą antykryzysową” zawiera delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia zmieniającego terminy wypełniania obowiązków w zakresie m.in. sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru sprawozdań finansowych.  W oparciu o tę delegację, po uchwaleniu ustawy przez Sejm i jej wejściu w życie, możliwe będzie wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia odraczającego również terminy dotyczące składania sprawozdań finansowych.

 

źródło: Rozporządzenie Ministra Finansoów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 

 

autor: radca prawny Artur Walkowiak 

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868