01
mar
Brak odpowiedzialności zarządu spółki kapitałowej za odsetki od należności składkowych niedochodzone od upadłego

W wyroku z dnia 17 maja 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że w przypadku gdy wszczęto wobec spółki kapitałowej postępowanie upadłościowe (z opcją likwidacyjną)  i ani w czasie trwania tego postępowania ani po jego zakończeniu wierzyciel nie wystąpił przeciwko upadłemu z roszczeniami o odsetki od wierzytelności biegnące po ogłoszeniu upadłości i nie uzyskał w tym zakresie stosownego tytułu egzekucyjnego, a żaden majątek spółki nie został wyłączony z masy upadłości i nie pozostał po zakończeniu postępowania upadłościowego, zaś sama spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców, odpowiedzialność członka zarządu tejże spółki za jej zaległości podatkowe (składkowe) nie obejmuje odsetek za zwłokę od daty ogłoszenia upadłości.

Wynika to z tego, że odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe jest 
w stosunku do spółki akcesoryjna, nie może on ponosić odpowiedzialności za odsetki od tego rodzaju wierzytelności w stopniu większym, niż taką odpowiedzialność ponosi sama spółka. Z kolei z uwagi na subsydiarność tejże odpowiedzialności, nie może ona nastąpić wcześniej, niż stwierdzenie bezskuteczności egzekucji wierzytelności z majątku podatnika (płatnika).

Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych traci możliwość zaspokojenia odsetek 
od należności składkowych od członków zarządu spółki kapitałowej, gdy:

  • zaniecha wskazania należnych odsetek od wierzytelności upadłościowych w zgłoszeniu do listy wierzytelności,
  • w przypadku długów masy upadłości (wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości) zaniecha dochodzenia odsetek w postępowaniu sądowym przeciwko upadłemu,
  • po zakończonym postępowaniu upadłościowym nie doszło do utraty bytu prawnego spółki kapitałowej, a jej pozostały majątek nie pozwolił na pełne zaspokojenie odsetek narosłych za czas po ogłoszeniu upadłości, zaś zarząd spółki kapitałowej w czasie właściwym złożył kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości.

Autor: radca prawny Dominika Drozdowska

 

Podstawa prawna:

-         Wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 17 maja 20016 r. (sygn. akt. II UK 248/15)

-         art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

-         art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

-         art. 92 , art. 245 ust. 1 pkt 3 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868