26
kwi
Zaproszenie do składania ofert na zakup wierzytelności PBO Anioła S.A. z umowy o roboty budowlane

 

Syndyk masy upadłości „PBO Anioła” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim  

 

zaprasza do składania ofert na nabycie:

 

wierzytelności wynikających z wykonanej umowy o roboty budowlane przysługujące upadłemu od Cofora Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235209, w łącznej wysokości 357 508,34 zł należności głównej, na co składają się:

a)     kwota 168 508,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, tytułem zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane,

b)     kwota 189 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty, tytułem kaucji gwarancyjnej,

 

        za cenę nie niższą niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 

Dokonanie transakcji wymaga uzyskania przez syndyka zgody sędziego-komisarza postępowania upadłościowego.

 

Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę, należy przesłać na adres SMU „PBO Anioła” S.A.
w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 13/2, 60 - 236 Poznań  lub złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Kancelarii (z dopiskiem „oferta Cofora”) w terminie do dnia 17.05.2019 r.
do godziny 16:00
(decyduje data i godzina wpływu).

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:

  1. wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG – przedsiębiorcy,
  2. zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów nabycia,
  3. oświadczenie oferenta, że ma wystarczające środki pieniężne potrzebne w związku z zapłatą ceny i znany mu jest stan prawny i faktyczny przedmiotu sprzedaży.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez Artura Walkowiaka - syndyka masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.             

Kontakt

Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego ograniczamy pracę oraz obsługę klienta w biurze Kancelarii. Jednkaże zapewniamy nieprzerwalnie obsługę prawną poprzez kontakt pod numerami komórkowymi oraz mailowy. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

Kancelaria Radcowska
Artur Walkowiak
Radca Prawny

ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań
NIP: 781 112 19 94
tel: 61 835 37 38

Radca prawny Artur Walkowiak
kom: 501 603 140
Radca prawny Dominika Drozdowska
kom: 508 033 868